Fyrlykta gir innspill til Stortinget

Av Stiftelsen Fyrlykta

Denne uken ble Fyrlykta invitert til Stortinget for å gi innspill om barnevernet. Vi redegjorde for våre erfaringer knyttet til Barneverns-/Oppvekstreformen fra 2022. I tillegg fikk vi delt tanker om lovendringene som har trådt i kraft og skal tre i kraft nå i 2023. Våre hovedbudskap til mydighetene var:

  • Kommuners begrensede muligheter til å jobbe forebyggende. Her må det en større innsats til fra sentralt hold. Få kommuner klarer ikke komme i posisjon til å håndtere dette på tilfredsstillende måte i dag. Stikkord er økte overføringer og prioritering av barnevern.
  • Bistandsplikt knyttet til «spesialiserte fosterhjem»: Bufetat må få bistandsplikt, slik at flere barn og unge får tilbud om fosterhjem fremfor institusjon. Dette vil være både økonomisk lønnsomt og faglig bedre enn alternativet i dag, hvor Bufetat har bistandsplikt bare  dersom kommunene søker om institusjonsplass. Kommunene må selv ha mulighet til å definere om de søker om institusjonsplass eller et spesialisert fosterhjem.
  • Avklaringer rundt Barnevernsloven §9-9.

Fyrlykta setter stor pris på at myndighetene lytter til oss som er en ideell aktør med aktivitet i hele Norge. Vi har god oversikt og snakker daglig med ansatte og ledere i kommunalt barnevern. Dette gir oss et unikt overblikk både når vi skal uttale oss og når vi innretter tilbudet vårt til kommunene. Vi ser allerede at Stortinget har stilt spørsmålet vårt om den nye barnevernloven videre til Statsråden. For oss er det godt å se politikere som engasjerer seg og som tar våre erfaringer med seg og behandler det med største alvor.