Henvendelser til Fyrlykta

Gjelder det akutthenvendelser, benytt vår akuttelefon: 9504 9504. 

Generelle henvendelser rettes til administrasjonen. 

Regionkontorene kan kontaktes direkte. 

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.

Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon 9504 9504.

Søknader

For spørsmål/søknad om familiehjem/ fosterhjem, kontakt Anne Malin Granerud.

Eventuelt skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg.

Ønsker du å drøfte tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.

Våre kontorer

Vi i Fyrlykta dekker alle regioner i Norge

Er vi for langt unna? Ta kontakt med administrasjonen for planer om ny-etablering

Besøksadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Sliperivegen 16, 3718 Skien
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Stakkevollveien 33, Tromsø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Klampavikvegen 4, 5300 Kleppestø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Depotgata 20, 2003 Lillestrøm/ Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Jørgen Fredheim
Daglig leder

FORMALKOMPETANSE
Vernepleier
Master i familieterapi og systemisk praksis
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Statsvitenskap
Organisasjonsatferd og ledelse
Psykologi, organisasjon og ledelse
Rekruttering intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser
Styrekompetanse

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
GI
Aseba
Kriseledelse i en ny tid

REALKOMPETANSE
Terapeut og rådgiver
Miljøterapeut (barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg)
Institusjonsleder
HR og kvalitetsutvikling
Ledelse av oppstartsbedrift (gründervirksomhet) a-å
Omstilling og restrukturering

SPISSKOMPETANSE
Veiledning
Krisehåndtering
Strategiskplanlegging

Trond «Kurte» Andreassen
Kulturbygger, "miljøgartner" og veileder

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 36 år og har de siste 14 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom. Han er engasjert i mange enkeltungdommers liv, men driver også grupper som for eksempel «Fyrlykta café» her i våre lokaler.

Lene Lønseth
Fagkonsulent

Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet ved fosterhjemtjenesten i Bufetat og deretter over i det kommunale barnevernet. Lene startet egen virksomhet som privat konsulent. Hun hadde da veiledningsoppdrag for kommuner over hele landet. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og andre relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent

Aina er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern, som barnevernkurator i barneverntjenesten og deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteam.

Aina har en rekke relevante kurs og sertifiseringer, spesielt rettet mot barn og foreldre.

Ta kontakt for mer informasjon!

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Anne-Malin Granerud
Regionleder, fag og prosjekt

Anne-Malin har en variert bakgrunn innen barnevern og psykisk helse. Hennes erfaring i den kommunale barneverntjenesten gir henne et solid grunnlag for å forstå og håndtere kompleksiteten i strev hos familier, barn og unge innen barnevernfeltet.

Anne-Malins fokus på en helhetlig tilnærming er svært viktig i hennes arbeid. Av klinisk arbeid er hennes spisskompetanse samvær og foreldreoppfølging, noe hun også har skrevet artikler og fagbok om. Ved å bruke en strukturert og helhetlig tilnærming kan hun bedre tilpasse tiltak og intervensjon for å møte barnet og foreldrenes behov på en mer effektiv måte.

Anne-Malins kombinasjon av klinisk erfaring, utdanning og faglig engasjement vil være til stor nytte for de barna og familiene hun arbeider med.

I Stiftelsen Fyrlykta er Anne-Malin regionleder med ansvar for fag og prosjekt. Hun har ledelseserfaring og -kompetanse fra ulike områder som pedagogikk, barnevern og prosjektledelse.

Ta kontakt for informasjon!

Elisabeth Rundtom
Regionsleder

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Håvard Solberg
Fagkonsulent

Håvard er sosionom med solid bakgrunn og erfaring fra NAV, rus og psykiatri, samt barnevernsfeltet.

I NAV jobbet han i kvalifiseringsprogrammet, hvor han arbeidete med å hjelpe mennesker med ulik etnisk bakgrunn til å kvalifisere seg til ulike velferdsordninger.

Etter sin tid ved NAV, har Håvard jobbet som barnevernkonsulent i kommunal barneverntjeneste. Han har jobbet med både hjelpetiltak og omsorgstiltak. Håvard har også spesifikk erfaring med veiledning til fosterforeldre og en helhetlig forståelse av fosterbarns behov og utfordringer.

Håvard har nå spesialisert seg på samvær og oppfølging av biologiske foreldre i tillegg til fosterhjemsarbeid.

Håvards bakgrunn og erfaring gir ham bred kompetanse innenfor sosialt arbeid og barnevern, og at han har jobbet med både voksne og barn i ulike sosiale kontekster. Dette er verdifullt for å kunne forstå og hjelpe de som trenger støtte i samfunnet.

Ta kontakt for mer informasjon!

Karen Iversen
Fagkonsulent

Karen er utdannet sosionom og familieterapeut, i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Karen har lang fartstid i kommunal barneverntjeneste, og ved Senter for foreldre og barn i Bufetat. Hun har også jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykisk utviklingshemmede, og har jobbet ved sosialkontor.

Karen har videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup. Hun har også videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kristin Rønningen
Regionleder

Kristin er utdannet barnevernspedagog, sexolog og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har lang erfaring innen barnevernsarbeid, dette gjennom ulike stillinger hos kommunale, statlige og private aktører.

Kristin har også spisskompetanse på utfordrende ungdomsatferd som rus, vagabondering, skoleskulk og utagering. I tillegg til dette har hun en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, fordypning: psykologi
Mastergrad i barnevern

KURS OG SERTIFISERINGER:
COS-P veileder
Emosjonsfokusert foreldreveiledning
ART (agression replacement training)
FIT (feedback informerte tjenester)
TBO
LP-veileder (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

REALKOMPETANSE:
Konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim
Miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet
Miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem
Miljøterapeut på Hveita dagsenter for rusavhengige
Kursholder med kurs innen læringsmiljø, opplæring for beredskapshjem og barn med komplekse traumer

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Veiledning
Systemforståelse i barnevernfeltet
Miljøterapi/ungdomsproblematikk
TBO

Merethe Forså Michelsen
Regionleder

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring innen fosterhjemsfeltet. Hun har arbeidet i kommunalt barnevern og senere i Bufetat, henholdsvis som rådgiver i Fosterhjemstjenesten Tromsø, veileder for statlige familiehjem og som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien.

Merethe har PRIDE-ledererfaring og COS P-sertifisering. Hun har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, metodiske samtaler med barn og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Mona Kielland
Regionleder Innlandet

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Ramzan Gobataev
Fagkonsulent

Info kommer

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Veileder
Familieterapeut
Trygg Traumeterapeut

KURS/SERTIFISERINGER:
Care Index
COS-P

REALKOMPETANSE:
Barneverntiltak gjennom barneverntjenesten
Fostermor
BUP Døgnavdeling
BUP Familieavdeling
SFO- leder
Barnehage
Undervisning for skoler
Undervisning for kommende Fyrlyktafamilier
Kurs for fagpersoner i traumer og regulering

SPISSKOMPETANSE:
Barn og traumer
Fosterhjemsarbeid
Familieterapi og endringsarbeid
Samarbeid med skole
Undervisning til fagpersoner

Ragnhild Rein
Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent

Ronny er utdannet barnevernpedagog og tidligere tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Etter utdanning har han jobbet lenge som miljøterapeut på barneverninstitusjon. Han har jobbet akutt, langtid og med EMA-barn. Ronny har de siste årene i Fyrlykta veiledet fosterforeldre og biologiske foreldre.

Ronny har jobbet mye med voldsproblematikk i institusjon, og er godt kurset i konflikthåndtering, trygghet og sikkerhet. Utover dette har Ronny en rekke relevante kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Stine Bugge
Fagkonsulent

Stine er barnevernpedagog med spesialisering innen traumefeltet og saksbehandling. Hun har bakgrunn innen barnevern og kriminalitetsforebyggende arbeid, samt mange år innen barnehage og skole. Hennes kompetanse gir henne solid grunnlag for å arbeide med barn og unge i forskjellige kontekster og med ulike utfordringer.

Stine er engasjert og jobber kontinuerlig med å utvide sin kunnskap innen barnevern og forebyggende arbeid. Dette kommer til uttrykk gjennom ulike sertifiseringer som barnesamtalen, COS-P (Circle of Security-Parenting), ICDP (International Child Development Program) og samvær. Stine tar oppdrag som kontaktperson for barneverntjenester i saker hvor barneverntjenesten oppholder seg langt unna fosterhjem eller av annen årsak trenger assistanse.

Stine har en spesiell interesse for relasjonsbygging og arbeid med utsatt ungdom og foreldre. Dette er en viktig komponent i barnevern og kriminalitetsforebygging, da sterke relasjoner kan bidra til bedre resultater for de involverte.

Stines mangfoldige erfaringer og høye faglige nivå gjør henne godt egnet til å håndtere komplekse utfordringer knyttet til barn og unge i samfunnet.

Ta kontakt for mer informasjon!

Thomas Nordstrand
Lønn- og regnskapsansvarlig

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Eli Wenche Andersen
Fagkonsulent

Eli Wenche har en imponerende bakgrunn og bred erfaring innenfor feltet barnevern og psykisk helse (BUP). Hennes kompetanse på kartleggingsmetoder og spesialisering innen barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien bidrar til at hun kan kartlegge og formidle en omfattende forståelse av de utfordringene som kan oppstå i familier og for barn i ulike aldersgrupper. Eli Wenche har jobbet som sakkyndig og sittet 19 år i Fylkesnemnda.

Eli Wenche har flere spesialistområder som sped- og småbarns psykiske helse, foreldrekonflikter og familieterapi.

Hun har skrevet artikkel og fagbok om samvær etter omsorgsovertakelse, og er opptatt av oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse. Dette er et sensitivt område innenfor barnevern, og det krever både faglig kompetanse og empati for å hjelpe biologiske foreldre med å forbedre sine ferdigheter og forhold for å potensielt gjenforenes med sine barn.

Eli Wenches kombinasjon av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap gjør henne til en verdifull ressurs innenfor barnevern og psykisk helse for barn og unge. Hun veileder gjerne fagpersoner og holder foredrag om samvær.

Ta kontakt for mer informasjon!

Carina Foldal
Fagkonsulent

Carina er utdannet sosionom. Hun har jobbet flere år i kommunalt barnevern, og jobbet i en interkommunal barnevernvakt. Carina har også erfaring fra og jobbet på akuttpsykiatrisk avdeling på sykehus.

Carina er veldig engasjert i barnets stemme i barnevernet. Carina har erfaring med observasjon og vurderinger i forhold til spedbarn i sårbare familier, samt samtaler med både små barn og ungdommer.
Carina har ulike relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Siri Nordaune Holte
Fagkonsulent

Siri er utdannet barnevernspedagog og har Master i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i kommunalt barnevern som barnevernskonsulent og i Bufetat som familieveileder. Siri har også jobbet i bolig for psykisk utviklingshemmede og i barnehage.

Siri har også tilleggsutdanning innenfor Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, samt Småbarnspedagogikk. Hun har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Anne Grete Røv
Fagkonsulent

Anne Grete er utdannet sosionom. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern. I det kommunale barnevernet har hun jobbet i alle faser, de siste årene med fokus på de minste barna. Har også jobbet i Buf-etat, Senter for foreldre og barn, både som miljøterapeut og familieveileder.
Har videreutdanning i utredningsarbeid, Sped – og småbarns psykiske helse, FFI (forebyggende familieintervensjon ). Er sertifisert i NBO – metoden. Har gjennom kommunalt barnevern drevet De utrolige årene grupper for de minste barna.
Har ellers en rekke kurs.

Karina Jakobsen
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer

Mona Sylte Strand
Fagkonsulent

Mona er utdannet hos Kriminalomsorgens utdanningssenter i 2003. Hun jobbet etter det 12 år i kriminalomsorgen og har mye erfaring med folk i krise. Hun har god erfaring i jobb med ungdommer med utfordringer i forhold til både rus og psykiske helse. Hun har vært med og startet rusmestringsenhet i fengsel, samt jobbet som narkotikakontakt med kurs i tegn og symptom og trender i rusmiljøet.

Hun har også 3 års erfaring som veileder for unge voksne som hadde falt ut av skole/arbeidsliv, hvor hun bl.a. arbeidet med å få de unge ut i praksis/arbeidsliv. Hun har også samarbeidet mye med fengselet for å sikre overgang fra fengsel og ut i arbeidsliv.

Mona tok i 2020 en 2-årig videreutdannelse i psykososialt arbeid med barn og unge, og startet samtidig i kommunalt barnevern. Der jobbet hun som kontaktperson i 3 år, før hun begynte i Stiftelsen Fyrlykta. Først på ungdomsteam, så med barn og ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Monica Øyen Nilsen
Fagkonsulent

Monica er utdannet barnevernspedagog og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Monica har lang erfaring innen kommunalt barnevernsarbeid. Dette fra arbeid som miljøterapeut, kontaktperson og saksbehandler i kommunalt barnevern.

Monica har lang erfaring med oppfølging av barn og unge, veiledning til fosterforeldre individuelt og i gruppe, samt oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for barna sine.

Victoria Vormeland
Fagkonsulent

Victoria har bakgrunn og kompetanse innen veiledning og coaching, spesielt rettet mot barn, unge og deres familier. Hennes erfaring og sertifiseringer viser at hun har bred kunnskap om ulike tilnærminger og metoder som kan være til nytte i arbeidet med å støtte og veilede familier og fagpersoner.

Hennes erfaring spenner fra rusforebygging til ungdomspsykiatri, noe som gir henne en allsidig forståelse av de utfordringene og behovene ulike familier kan ha. Fokuset hennes på relasjonsbygging og endringsarbeid er avgjørende for å skape et trygt og støttende miljø for familiene hun arbeider med.

Victorias spesialistkompetanse er foreldrekonflikt, emosjonsfokusert familieveiledning og hun fordyper seg nå i samvær etter omsorgsovertakelse.

Ta kontakt for mer informasjon!

Michèle Pimparé Svartdahl
TIltakskonsulent

Michèle har bakgrunn og erfaring innen spesialpedagogikk, familieveiledning, og arbeid med barn og unge. Hennes kompetanse innen psykososiale vansker og familieveiledning kan være svært verdifull i ulike kontekster, spesielt når det gjelder å støtte barn og unge som kan ha utfordringer.

Hennes erfaring fra arbeid i skole, SFO (skolefritidsordning), barneverninstitusjoner og avlastning for barn i fosterhjem gir henne en allsidig forståelse av de ulike utfordringene barn og unge kan møte, og hvordan man best kan støtte dem.

Michèles tro på å fremheve ressursene i og rundt barn og ungdom er også en viktig tilnærming. Tilnærmingen bidrar til å bygge opp selvfølelsen og selvtilliten til barn og unge, og Michele arbeider samtidig med nettverk for å skape et mer støttende og positivt miljø for dem å vokse opp i.

Michèle har en verdifull kompetanse og erfaring som kan være til stor nytte for barn, unge og familier som trenger støtte og veiledning.

Ta kontakt!

Kristine Rødal Tverfjell
Fagkonsulent

Mer info kommer

Karianne Kirkaune
Fagkonsulent

Ansatt 02.01.2023
Mer info kommer

Jostein Busterud
Fagkonsulent

Mer info kommer

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta familie?

Ann Iren Jessen Bannister
Regionleder Vest

95744962
ann.iren.jessen@fyrlykta.no

Send inn kontaktskjemaet, så kan vi avtale et uforpliktende informasjonsmøte.

Jeg svarer på din henvendelse alle hverdager mellom kl. 08:00 og 16:00.

Henvendelser behandles iht vår personvernerklæring.