Regionkontor

Region Østlandet

Fyrlykta Østlandet dekker Oslo og Viken. Fyrlykta Østlandet har kontorer både på Lillestrøm og i Sarpsborg.

På Østlandet har vi opparbeidet spesialistkompetanse på områdene samvær, oppfølging av foreldre og brobyggerarbeid for barn i fosterhjem for å imøtekomme de økte kravene i barnevernfeltet.

Utover dette imøtekommer vi også forespørsler om andre hjelpe- og forsterkningstiltak.

Be oss gjerne om kurs, implementering av samværsarbeid eller veiledning av personalgruppen!

Besøksadresse:
Depotgata 20, 2003 Lillestrøm/ Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Håvard Solberg
Fagkonsulent

Håvard er sosionom med solid bakgrunn og erfaring fra NAV, rus og psykiatri, samt barnevernsfeltet.

I NAV jobbet han i kvalifiseringsprogrammet, hvor han arbeidete med å hjelpe mennesker med ulik etnisk bakgrunn til å kvalifisere seg til ulike velferdsordninger.

Etter sin tid ved NAV, har Håvard jobbet som barnevernkonsulent i kommunal barneverntjeneste. Han har jobbet med både hjelpetiltak og omsorgstiltak. Håvard har også spesifikk erfaring med veiledning til fosterforeldre og en helhetlig forståelse av fosterbarns behov og utfordringer.

Håvard har nå spesialisert seg på samvær og oppfølging av biologiske foreldre i tillegg til fosterhjemsarbeid.

Håvards bakgrunn og erfaring gir ham bred kompetanse innenfor sosialt arbeid og barnevern, og at han har jobbet med både voksne og barn i ulike sosiale kontekster. Dette er verdifullt for å kunne forstå og hjelpe de som trenger støtte i samfunnet.

Ta kontakt for mer informasjon!

Trond «Kurte» Andreassen
Kulturbygger, "miljøgartner" og veileder

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 36 år og har de siste 14 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom. Han er engasjert i mange enkeltungdommers liv, men driver også grupper som for eksempel «Fyrlykta café» her i våre lokaler.

Eli Wenche Andersen
Fagkonsulent

Eli Wenche har en imponerende bakgrunn og bred erfaring innenfor feltet barnevern og psykisk helse (BUP). Hennes kompetanse på kartleggingsmetoder og spesialisering innen barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien bidrar til at hun kan kartlegge og formidle en omfattende forståelse av de utfordringene som kan oppstå i familier og for barn i ulike aldersgrupper. Eli Wenche har jobbet som sakkyndig og sittet 19 år i Fylkesnemnda.

Eli Wenche har flere spesialistområder som sped- og småbarns psykiske helse, foreldrekonflikter og familieterapi.

Hun har skrevet artikkel og fagbok om samvær etter omsorgsovertakelse, og er opptatt av oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse. Dette er et sensitivt område innenfor barnevern, og det krever både faglig kompetanse og empati for å hjelpe biologiske foreldre med å forbedre sine ferdigheter og forhold for å potensielt gjenforenes med sine barn.

Eli Wenches kombinasjon av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap gjør henne til en verdifull ressurs innenfor barnevern og psykisk helse for barn og unge. Hun veileder gjerne fagpersoner og holder foredrag om samvær.

Ta kontakt for mer informasjon!

Stine Bugge
Fagkonsulent

Stine er barnevernpedagog med spesialisering innen traumefeltet og saksbehandling. Hun har bakgrunn innen barnevern og kriminalitetsforebyggende arbeid, samt mange år innen barnehage og skole. Hennes kompetanse gir henne solid grunnlag for å arbeide med barn og unge i forskjellige kontekster og med ulike utfordringer.

Stine er engasjert og jobber kontinuerlig med å utvide sin kunnskap innen barnevern og forebyggende arbeid. Dette kommer til uttrykk gjennom ulike sertifiseringer som barnesamtalen, COS-P (Circle of Security-Parenting), ICDP (International Child Development Program) og samvær. Stine tar oppdrag som kontaktperson for barneverntjenester i saker hvor barneverntjenesten oppholder seg langt unna fosterhjem eller av annen årsak trenger assistanse.

Stine har en spesiell interesse for relasjonsbygging og arbeid med utsatt ungdom og foreldre. Dette er en viktig komponent i barnevern og kriminalitetsforebygging, da sterke relasjoner kan bidra til bedre resultater for de involverte.

Stines mangfoldige erfaringer og høye faglige nivå gjør henne godt egnet til å håndtere komplekse utfordringer knyttet til barn og unge i samfunnet.

Ta kontakt for mer informasjon!

Michèle Pimparé Svartdahl
TIltakskonsulent

Michèle har bakgrunn og erfaring innen spesialpedagogikk, familieveiledning, og arbeid med barn og unge. Hennes kompetanse innen psykososiale vansker og familieveiledning kan være svært verdifull i ulike kontekster, spesielt når det gjelder å støtte barn og unge som kan ha utfordringer.

Hennes erfaring fra arbeid i skole, SFO (skolefritidsordning), barneverninstitusjoner og avlastning for barn i fosterhjem gir henne en allsidig forståelse av de ulike utfordringene barn og unge kan møte, og hvordan man best kan støtte dem.

Michèles tro på å fremheve ressursene i og rundt barn og ungdom er også en viktig tilnærming. Tilnærmingen bidrar til å bygge opp selvfølelsen og selvtilliten til barn og unge, og Michele arbeider samtidig med nettverk for å skape et mer støttende og positivt miljø for dem å vokse opp i.

Michèle har en verdifull kompetanse og erfaring som kan være til stor nytte for barn, unge og familier som trenger støtte og veiledning.

Ta kontakt!

Victoria Vormeland
Fagkonsulent

Victoria har bakgrunn og kompetanse innen veiledning og coaching, spesielt rettet mot barn, unge og deres familier. Hennes erfaring og sertifiseringer viser at hun har bred kunnskap om ulike tilnærminger og metoder som kan være til nytte i arbeidet med å støtte og veilede familier og fagpersoner.

Hennes erfaring spenner fra rusforebygging til ungdomspsykiatri, noe som gir henne en allsidig forståelse av de utfordringene og behovene ulike familier kan ha. Fokuset hennes på relasjonsbygging og endringsarbeid er avgjørende for å skape et trygt og støttende miljø for familiene hun arbeider med.

Victorias spesialistkompetanse er foreldrekonflikt, emosjonsfokusert familieveiledning og hun fordyper seg nå i samvær etter omsorgsovertakelse.

Ta kontakt for mer informasjon!

Jørgen Fredheim
Daglig leder

FORMALKOMPETANSE
Vernepleier
Master i familieterapi og systemisk praksis
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Statsvitenskap
Organisasjonsatferd og ledelse
Psykologi, organisasjon og ledelse
Rekruttering intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser
Styrekompetanse

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
GI
Aseba
Kriseledelse i en ny tid

REALKOMPETANSE
Terapeut og rådgiver
Miljøterapeut (barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg)
Institusjonsleder
HR og kvalitetsutvikling
Ledelse av oppstartsbedrift (gründervirksomhet) a-å
Omstilling og restrukturering

SPISSKOMPETANSE
Veiledning
Krisehåndtering
Strategiskplanlegging

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.