Regionkontor

Region Nord-Vest

Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Siri Nordaune Holte
Avdelingsleder (Kontaktperson for region Nordvest )

Siri er utdannet barnevernspedagog med master i Psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har bred erfaring innen barnevernfeltet, og har jobbet i både kommunal barneverntjeneste, på privat behandlingsinstitusjon for ungdom og i Bufetat som familieveileder ved Senter for foreldre og barn. Siri har i tillegg erfaring fra bolig for psykisk utviklingshemmede, som pedagogisk leder i barnehage og drift av egen familiebarnehage.

Siri har også tilleggsutdanning innenfor Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, samt Småbarnspedagogikk. Hun holder også på å utdanne seg til å bli COS-I terapeut (tilknytningsterapi).
I tillegg har Siri en rekke metoder og sertifiseringer innenfor utrednings- og endringsarbeid med sped- og småbarn og ungdom; bla. MIM, MIM family, ICDP, COS-P, WMCI, EFST og Tuning in to teens.

Ta kontakt for mer info.

Lene Lønseth
Fagkonsulent

Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet ved fosterhjemtjenesten i Bufetat og deretter over i det kommunale barnevernet. Lene startet egen virksomhet som privat konsulent. Hun hadde da veiledningsoppdrag for kommuner over hele landet. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og andre relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Karen Iversen
Fagkonsulent

Karen er utdannet sosionom og familieterapeut, i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Karen har lang fartstid i kommunal barneverntjeneste, og ved Senter for foreldre og barn i Bufetat. Hun har også jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykisk utviklingshemmede, og har jobbet ved sosialkontor.

Karen har videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup. Hun har også videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid.

Ta kontakt for mer informasjon!

Carina Foldal
Fagkonsulent

Carina er utdannet sosionom. Hun har jobbet flere år i kommunalt barnevern, og jobbet i en interkommunal barnevernvakt. Carina har også erfaring fra og jobbet på akuttpsykiatrisk avdeling på sykehus.

Carina er veldig engasjert i barnets stemme i barnevernet. Carina har erfaring med observasjon og vurderinger i forhold til spedbarn i sårbare familier, samt samtaler med både små barn og ungdommer.
Carina har ulike relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Mona Sylte Strand
Fagkonsulent

Mona er utdannet hos Kriminalomsorgens utdanningssenter i 2003. Hun jobbet etter det 12 år i kriminalomsorgen og har mye erfaring med folk i krise. Hun har god erfaring i jobb med ungdommer med utfordringer i forhold til både rus og psykiske helse. Hun har vært med og startet rusmestringsenhet i fengsel, samt jobbet som narkotikakontakt med kurs i tegn og symptom og trender i rusmiljøet.

Hun har også 3 års erfaring som veileder for unge voksne som hadde falt ut av skole/arbeidsliv, hvor hun bl.a. arbeidet med å få de unge ut i praksis/arbeidsliv. Hun har også samarbeidet mye med fengselet for å sikre overgang fra fengsel og ut i arbeidsliv.

Mona tok i 2020 en 2-årig videreutdannelse i psykososialt arbeid med barn og unge, og startet samtidig i kommunalt barnevern. Der jobbet hun som kontaktperson i 3 år, før hun begynte i Stiftelsen Fyrlykta. Først på ungdomsteam, så med barn og ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Anne Grete Røv
Fagkonsulent

Anne Grete er utdannet sosionom. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern. I det kommunale barnevernet har hun jobbet i alle faser, de siste årene med fokus på de minste barna. Har også jobbet i Buf-etat, Senter for foreldre og barn, både som miljøterapeut og familieveileder.
Har videreutdanning i utredningsarbeid, Sped – og småbarns psykiske helse, FFI (forebyggende familieintervensjon ). Er sertifisert i NBO – metoden. Har gjennom kommunalt barnevern drevet De utrolige årene grupper for de minste barna.
Har ellers en rekke kurs.

Kristine Rødal Tverfjell
Fagkonsulent

Kristine er utdannet barnevernspedagog med tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Hun har jobbet i barnevernsinstitusjon med ungdommer og hun har jobbet i kommunalt barneverntjeneste, her mest med småbarn og tiltak. Hun har også jobbet 7 år innen barnehage og skole. Kristine har akkurat fullført videreutdanning i spesialpedagogikk og holder nå på med masteroppgaven. Kristine er engasjert i det forebyggende arbeidet og bistår gjerne skole og barnehage i deres arbeid, både på systemnivå og individnivå. Kristine er engasjert i barnets stemme og har erfaring med samtaler med små barn og ungdommer. Kristine er godkjent kursleder og veileder i «Tuning into teens» (TINT), som er et universelt foreldreveiledningsprogram som gis tenåringsforeldre.

Ingrid Marie Larsen
Fagkonsulent

Ingrid Marie er utdannet sykepleier og tar videreutdanning i psykisk helsearbeid samt en master i Helse og sosialfag. Ingrid Marie utdannet seg som sykepleier i 2020 og har hovedsakelig jobbet med barn og unge siden da. Hun har erfaringer fra å være arbeidsleder på en internatskole hvor hun har hatt ansvar i å følge elever med spesielle behov.

Fra 2016 har Ingrid Marie også hatt et aktivitetstilbud for barn og unge der hun har benyttet hest og stallarbeid som hovedinnhold i tilbudet. Hun har spesielt fokus på hesteassisterte intervensjoner, et område som hun er utdannet i og brenner for.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.