Regionkontor

Region Nord-Vest

Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Elisabeth Rundtom
Regionsleder

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Lene Lønseth
Fagkonsulent

Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet ved fosterhjemtjenesten i Bufetat og deretter over i det kommunale barnevernet. Lene startet egen virksomhet som privat konsulent. Hun hadde da veiledningsoppdrag for kommuner over hele landet. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og andre relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Karen Iversen
Fagkonsulent

Karen er utdannet sosionom og familieterapeut, i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Karen har lang fartstid i kommunal barneverntjeneste, og ved Senter for foreldre og barn i Bufetat. Hun har også jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykisk utviklingshemmede, og har jobbet ved sosialkontor.

Karen har videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup. Hun har også videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid.

Ta kontakt for mer informasjon!

Carina Foldal
Fagkonsulent

Carina er utdannet sosionom. Hun har jobbet flere år i kommunalt barnevern, og jobbet i en interkommunal barnevernvakt. Carina har også erfaring fra og jobbet på akuttpsykiatrisk avdeling på sykehus.

Carina er veldig engasjert i barnets stemme i barnevernet. Carina har erfaring med observasjon og vurderinger i forhold til spedbarn i sårbare familier, samt samtaler med både små barn og ungdommer.
Carina har ulike relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Siri Nordaune Holte
Fagkonsulent

Siri er utdannet barnevernspedagog og har Master i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i kommunalt barnevern som barnevernskonsulent og i Bufetat som familieveileder. Siri har også jobbet i bolig for psykisk utviklingshemmede og i barnehage.

Siri har også tilleggsutdanning innenfor Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, samt Småbarnspedagogikk. Hun har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Mona Sylte Strand
Fagkonsulent

Mona er utdannet hos Kriminalomsorgens utdanningssenter i 2003. Hun jobbet etter det 12 år i kriminalomsorgen og har mye erfaring med folk i krise. Hun har god erfaring i jobb med ungdommer med utfordringer i forhold til både rus og psykiske helse. Hun har vært med og startet rusmestringsenhet i fengsel, samt jobbet som narkotikakontakt med kurs i tegn og symptom og trender i rusmiljøet.

Hun har også 3 års erfaring som veileder for unge voksne som hadde falt ut av skole/arbeidsliv, hvor hun bl.a. arbeidet med å få de unge ut i praksis/arbeidsliv. Hun har også samarbeidet mye med fengselet for å sikre overgang fra fengsel og ut i arbeidsliv.

Mona tok i 2020 en 2-årig videreutdannelse i psykososialt arbeid med barn og unge, og startet samtidig i kommunalt barnevern. Der jobbet hun som kontaktperson i 3 år, før hun begynte i Stiftelsen Fyrlykta. Først på ungdomsteam, så med barn og ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Anne Grete Røv
Fagkonsulent

Anne Grete er utdannet sosionom. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern. I det kommunale barnevernet har hun jobbet i alle faser, de siste årene med fokus på de minste barna. Har også jobbet i Buf-etat, Senter for foreldre og barn, både som miljøterapeut og familieveileder.
Har videreutdanning i utredningsarbeid, Sped – og småbarns psykiske helse, FFI (forebyggende familieintervensjon ). Er sertifisert i NBO – metoden. Har gjennom kommunalt barnevern drevet De utrolige årene grupper for de minste barna.
Har ellers en rekke kurs.

Kristine Rødal Tverfjell
Fagkonsulent

Mer info kommer

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann