Om Stiftelsen

Den ideelle mulighet for barn og familier

Om Fyrlykta

Stiftelsen har siden 2011 bistått i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier. Fyrlykta skreddersyr tiltak og setter alltid barnets beste først. 

Fyrlykta rekrutterer, gir opplæring og veileder fosterhjem og beredskapshjem. Fyrlykta tilbyr også ulike familiebaserte tiltak, som «Inn med ungdommen» og «Inn med familien».  

Fyrlykta er landsdekkende og tilbyr tilpassede hjelpetiltak  i samarbeid med offentlige instanser. Det er etablert regionkontorer i store deler av landet og alle fagkonsulenter er faste ansatte. Dette sikrer kvalitet, kontinuitet og felles faglig forankring. Medarbeiderne har høy, tverrfaglig kompetanse og lang erfaring innenfor fagfeltet. 

Administrasjonen er lokalisert i Sarpsborg og ivaretar alle krav til forsvarlig kvalitetssikring. 

"Du skal være trygg på at barnets beste alltid er vårt fokus"
Jørgen Fredheim
Daglig leder

Organisering

Fyrlykta ble stiftet i 2011 og er en norsk stiftelse.

Formål fra vedtekter:

Stiftelsens formål er å drive og utvikle tjenester innen helse og sosialt arbeid, herunder innen barnevern, skole, utdanning, rehabilitering, psykisk helsevern mv.

Fyrlykta er en ideell og allmennyttig stiftelse uten erverv til formål. Overskudd av virksomheten skal benyttes til å realisere stiftelsens formål.

Organiseringen av stiftelsen er nedfelt i vedtektene. Stiftelsen har et styre bestående av følgende personer: Hugo P. Matre, Heine Aardalen, Susanne Riekeles og Mona Kielland. Styret påser at stiftelsen arbeider innenfor formålet og gir føringer for utvikling og drift. Daglig leder rapporterer til styret.

Stiftelsen har en ledergruppe som består av daglig leder og 2 regionsledere. Det er ledergruppen, de øvrige regionsledere og fagkonsulentene som sørger for den daglige driften av stiftelsen.

Stiftelsen Fyrlykta er organisert i Virke, hovedorganisasjonen for ideelle virksomheter. Stiftelsen Fyrlykta har vedtatt tilslutning til Virkes bransjestandard for ideelle virksomheter. Stiftelsen Fyrlykta er også medlem i Ideelt Barnevernsforum (IB). 

Verdigrunnlag

Vår virksomhet er basert på følgende grunnverdier:
Respekt for hverandre

Fyrlykta ser hvert enkelt barn og deres familier som unike og tar utgangspunkt i deres behov og ønsker. Vi skal ha et helhetlig perspektiv i rammene for omsorg. Skole og helse er en viktig del av dette. Vår tilnærming er basert på betydningen av kjærlighet, raushet og faglighet. Fyrlykta er politisk- og livssynsnøytral.

Tilgjengelighet

Fyrlykta er alltid tilstede for barn, familier og oppdragsgivere. Vi er løsningsorienterte og setter barnas behov og ønsker i sentrum, både i hverdag og i krise.

Åpenhet og ærlighet

Fyrlykta lytter til barn, familier og oppdragsgivere. Vi er åpne, søker løsninger og formidler hvert enkelt barns behov, ønsker og meninger. Som veiledere er vi tydelige på eget fag- og verdigrunnlag. Det betyr at vi sier fra hvis ikke barnas individuelle behov settes i sentrum for de beslutninger som tas.

Faglig plattform

Fyrlyktas virksomhet er forankret i et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag. For å imøtekomme det offentliges behov har Fyrlyktas medarbeidere dybde- og breddekunnskap innenfor fagfeltet. Kunnskapsgrunnlaget er forankret i kompetanseplaner for Fyrlyktafamilier og medarbeidere.

Fyrlyktafamiliene har gjennomgått Fyrlyktas fosterhjemsforberedende kurs «Stø Kurs» før de blir fosterhjem. Gjennom Stø Kurs får fosterforeldrene kunnskap om barns psykologiske utvikling generelt og fosterbarns behov spesielt. Kommende fosterhjem får grunnleggende kunnskap om tilknytningsteori, traumebasert ivaretakelse og barns sorgprosesser. Fosterforeldrene får innføring i hvordan de kan hjelpe barnet med å knytte seg til fosterfamilien, samtidig som barnet bevarer bånd til sin opprinnelsesfamilie. Fosterforeldrene lærer om hvordan være en trygg base for utvikling og trygg havn for barna.  

Fyrlyktafamiliene får kompetansepåfyll gjennom felles fagsamlinger. Fyrlykta bygger fagsamlingene på aktuell forskning. I tillegg deltar familiene i gruppeveiledninger hvor kunnskapsutvikling står sentralt. Fyrlykta har fokus på fosterhjemmets biologiske barn og ivaretakelse av familien som helhet. 

Fyrlykta tilbyr tverrfaglig kompetanse innenfor områdene barnevern, familieterapi, psykiatri, seksualitet, kognitiv terapi, sped- og småbarn, forebygging, skolevegring/skoleproblematikk, vold og konflikthåndtering med mer.

Med faglig bredde imøtekommes det enkelte barns og den enkelte families utfordringer fra et faglig forankret grunnlag. Fyrlykta støtter regjeringens mål om  «Mer kunnskap – bedre barnevern». Hos Fyrlykta blir dette til «Mer kunnskap – bedre tjenester».

Fyrlyktas medarbeidere er faglig oppdaterte og skal bidra til fagutvikling innenfor feltet. 

Med fokus på brukermedvirkning og tett samarbeid med det offentlige utvikler Fyrlykta forebyggende, endrende, kompenserende og ivaretakende tiltak for barn, unge og deres familier.

I Fyrlykta står barnet og familien i sentrum. Målet er at alle skal oppleve trygghet, bli sett, lyttet til, forstått og anerkjent. All erfaring tilsier at samarbeid mellom etater og systemer er en nøkkelfaktor for at man sammen skal lykkes. Fyrlykta verdsetter åpenhet, respekt og tilgjengelighet i dette samarbeidet.

For å sikre at barn og familier blir delaktig og forstått bruker fagkonsulentene verktøyet FIT (Feedback informant treatment) i samtaler.

Våre kontorer

Fyrlykta har kontorer i alle regioner i Norge

Besøksadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Stakkevollveien 33, Tromsø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Sliperivegen 16, 3718 Skien
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Depotgata 20, 2003 Lillestrøm/ Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Besøksadresse:
Klampavikvegen 4, 5300 Kleppestø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg