Faglig plattform

Fag

Fyrlykta legger stor vekt på at vår virksomhet skal være forankret i et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi rekrutterer faglig kompetent personell og tilrettelegger for løpende faglig utvikling. Vi har gode veiledningsordninger for familiene og er alltid tilstede for å gi bistand når det trengs.

Vi ønsker at alle barn og unge i Fyrlykta skal oppleve trygghet, bli sett, lyttet til, forstått og anerkjent. Vi benytter oss av kunnskap hentet fra utviklingspsykologi, tilknytningsteori, nevrobiologi, ulike veiledningsmetoder, traumesensitivomsorg og relasjonsmodeller for å nå dette målet. Vi følger kunnskapsutviklingen innenfor vårt fagfelt.

Noen barn har en bakgrunn og tidligere erfaringer som gjør dem vanskelige å forstå. Ofte forstår heller ikke barnet selv hva som skjer med dem. Fyrlykta vil hjelpe barna med å forstå seg selv i lys av de opplevelser og erfaringer de har med seg, samt gi de voksne nok kunnskap til å vite hva barna behøver for å være trygge i ulike situasjoner. Vi kan mye om hvordan omsorgssvikt og traumer kan skade barn emosjonelt, kognitivt og fysisk. Vi er oppdatert på forskning knyttet til nevrobiologi slik at våre tiltak står i samsvar med hva vi faktisk vet fungerer. Likevel er det enkelte barns opplevelse av livet det mest sentrale. Hvordan skal jeg klare å leve med meg selv, med de erfaringene jeg har? Traumatisk vekst er et begrep vi har tatt til oss, til tross for vanskelige opplevelser er det mulig å få hjelp til å vokse seg videre. Det er vårt mål å hjelpe barna med dette, og den jobben tar vi svært alvorlig.

Våre familier

Våre fosterforeldre, beredskapsforeldre og støttefamilier går kurs og vi arrangerer fagdager hvor de får grundig opplæring. Der går vi i dybden på sentrale områder omkring forståelse og omsorg for barn som har hatt en vanskelig start på livet. Vårt mål er at barna skal bli forstått innenfra og oppleve at de voksne er til å stole på. Når vi får dette på plass så er det mange gode øyeblikk i vente for både små og store.

Ansatte i Fyrlykta

Ansatte i Fyrlykta bærer på mye kunnskap som både er tilegnet igjennom erfaring og deres fokus på å tilegne seg den nyeste forskningen innenfor feltet. Denne kunnskapen bruker de i hjemmene våre og i alle andre tiltak Fyrlykta tilbyr.

I tillegg har Fyrlykta både psykolog og en psykologspesialist som bidrar med hensiktsmessige forståelsesmodeller og de gir god retning når vi har behov for spesialist kunnskap. Det er en trygghet for både hjemmene våre, samarbeidende skoler og ansatte at vi har spesialister i ryggen hele veien.

Relasjonsfokus

I Fyrlykta tenker vi at alt skjer i relasjon med andre. Vi vil bidra til å bygge gode relasjoner og til å reflektere over de relasjoner vi har utvikle disse videre. Det er i relasjon vi bidrar til trygg tilknytning. Alle ansatte i Fyrlykta er sertifisert i COS-P (circle of security), en forståelsesmodell med vekt på utvikling av trygg tilknytning. Våre ansatte vet at når de har lovt å komme for en samtale med barnet så skal den gjennomføres. Vi skal være forutsigbare og trygge. Det betyr også at vi er opptatt av stabilitet blant våre ansatte nettopp fordi at når barnet har åpnet døra for å bygge tillit, er den tilliten er rørende viktig for oss.

Vi tenker at barna i våre familier har relasjon til mange viktige personer i deres liv. Derfor prioriterer vi samarbeidet med andre personer og instanser rundt barna og lager planer for oppfølging med blant andre barnevern, foreldre, skoler, leger, barne- og ungdomspsykiatri, fotballtrenere og andre.

Samarbeid – brukermedvirkning

Alle ansatte i Fyrlykta har bred erfaring og stor kompetanse på veiledning, samtaler med barn og har gode samarbeidsevner. Vårt mål er å finne ut av hva den enkelte ønsker og trenger bistand til. Derfor har vi stort fokus på å snakke med alle involverte, noe vi også har metoder for å sikre at skjer på en god måte. Vi benytter oss for eksempel av FIT-outcomes, hvor alle barn i våre tiltak får si hvordan de har det på sentrale livsområder og også gi tilbakemelding på hva de synes om møtet de har hatt med oss. Dette gjør at vi som jobber i Fyrlykta får hyppig feedback på hvordan vi gjør jobben vår direkte fra barna. Tilbakemeldingene blir igjen tema på intern veiledning av ansatte slik at man kan justere innsatsen i forhold til hva brukerne ønsker. (Vår bruk av FIT-outcomes har vært gjenstand for forskning utført av Høgskolen i Østfold. Forskningsrapport forventes klar medio våren 2019).