Faglig og etisk plattform

Vi bygger vårt fundament på nærhetsetikk der engasjement, empati og relasjoner er viktige element. I dette ligger det en etablering av en refleksjonskultur i motsetning til en repetisjonskultur.

Sosial læringsteori, kognitiv teori, systemteori og psykodynamisk forståelse utgjør stiftelsens faglige ståsted.

Den faglige plattformen i Stiftelsen Fyrlykta bygger på forståelse og metoder som speiles gjennom den opplæring og kunnskap vi tilbyr alle medarbeidere i organisasjonen.

Her finner vi:

 • Mentalisering
 • Traumebasert omsorg
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Nevrobiologi
 • Circle of Security (COS)
 • Marthe Meo
 • Krysskulturelle barn og unge
 • Kunnskap om homofil, lesbisk, bifil og transseksuell ungdom
 • Brukermedvirkning – ”Klient- og resultatstyrt praksis”
 • Samtaler med barn og unge
 • Vold i nære relasjoner
 • Seksuelle overgrep

Behandlingsperspektivet tar utgangspunkt i at omsorg også er behandling og en anerkjennelse av at:

”behandling er den prosess som pågår når en tilbyr et menneske nye erfaringer gjennom læring, slik at dets negative, (selv)ødeleggende følelser, tanker og atferd reduseres, og innslaget av mer positive, konstruktive holdninger og atferd øker”

I tillegg har stiftelsen et stor fokus på skole sett i lys av at skole er den enkeltfaktoren som har størst betydning i forhold til hvordan barn og unge klarer seg senere i livet. Helseperspektivet, fysisk og psykisk, er et felt som også er høyt prioritert i vår virksomhet.

Stiftelsen Fyrlykta har samarbeid med høgskoler og universiteter i Norge og i Europa.

Stiftelsen er med i organisasjonen Eurochild, som fokuserer på barns deltakelse, samt i European Forum For Social Education (EFFSE).

Det er også et utstrakt samarbeid mellom de ulike stiftelsene i ”The Lighthouse Family” når det gjelder fag og utvikling.