Fra Barnevernsloven§ 1-8. Barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn

Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken.

Samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas

Bakgrunn for etablering av kulturformidling som metode:

Stiftelsen Fyrlykta har lang erfaring med fosterhjemsarbeid og har over tid sett at barn med annen etnisk bakgrunn ikke har blitt god nok ivaretatt med hensyn til tradisjoner, religion, skikker, språk og andre elementer fra deres eller foreldrenes opprinnelsesland.

Stiftelsen Fyrlykta mottok prosjektmidler fra Bufdir i 2021, og har utprøvd metoden ved flere av Fyrlyktas avdelinger.

Hovedmål med kulturformidling:    

Gjennom å øke fosterhjemmets kompetanse og nysgjerrighet, vil dette bidra til å sikre at barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn blir ivaretatt. Kulturformidlingen vil bidra til at barnet skal være stolt av sin bakgrunn, som igjen er viktig for barnets identitetsutvikling.

Gjennomføring:

Stiftelsen Fyrlykta utarbeider en meny sammen med kulturformidler (som har samme bakgrunn som barnet/foreldre) og denne får barnet, fosterhjemmet og barneverntjenesten tilgang på. Denne fungerer som en veiviser til tips om hva en kan ønske seg ut av formidlingen. Det kan være fokus på økt kunnskap om landet, om skikker og tradisjoner, om religion etc og forlag til ulike aktiviteter som legges inn i selve møtene (eks. informasjon, matlaging, leker, fotostudio). I forkant av selve møtene legger barnet/familien og evt bvtj inn «bestillinger» og ut fra bestillingene legger kulturformidler og konsulent fra Fyrlykta opp et opplegg for barnet og fosterforeldrene.

Møtene har stort sett varighet på ca 3-4 timer og er selvsagt avhengig av bestillingen i forkant.

Møtene foregår i Stiftelsen Fyrlyktas lokaler, hvor det er tilgang på det en trenger av kjøkken etc.

I etterkant av formidlingen:

Stiftelsen Fyrlykta dokumenterer formidlingen gjennom skriftlig rapport som også omfatter bilder fra selve formidlingen. Rapporten oversendes barneverntjenesten.

Tilbakemeldinger:

Fyrlykta har fått svært gode tilbakemeldinger fra både barn, ungdom og fosterfamilier.

«Dette burde alle fosterhjem fått tilbud om, vi har lært så mye, og så spennende å se hvor viktig dette var for fosterbarnet».

«Jeg har alltid vært åpen for å vite mer, men har liksom ikke helt visst hvor jeg skulle henvende meg, jeg er kanskje litt forsiktig av meg, men nå har jeg fått så mye ny kunnskap og jeg er nå langt tryggere i det å bevege meg i et annet kulturelt landskap, og det er så viktig for barna».

«Biologiske foreldre blir så glade over å få tilsendt bilder fra kulturformidlingen, det at vi ivaretar deres historie og sikrer at barna får tilgang og kan være stolte av sin bakgrunn»

«Jeg gleder meg til 17.mai for da får barna som snakker et annet språk si gratulerer med dagen til alle på skolen, nå kan jeg også si det på mitt andre språk»

Andre erfaringer:

Fyrlykta har benyttet seg av kulturformidling også i saker hvor foreldre har ulik etnisk bakgrunn og ved samlivsbrudd hatt vansker for å samarbeide og hvor liten kunnskap om den andres kultur/skikker og tradisjoner har blitt gjenstand for konflikt. Vi har erfart at kulturformidling kan fungere som konfliktdemper.

Barn har tatt med seg temaer fra kulturformidling inn i samvær med biologiske foreldre og dette gir dem også mulighet til å samles om og gledes over i felleskap.

Vi også gjort forsøk på å bruke biologisk familie som kulturformidlere og dette ønsker vi å prøve mer ut.

Vi har sett at kulturformidling kan ha en terapeutisk effekt og fungere traumebearbeidende, noe som vurderes som svært viktig og som et svært positivt utfall.

Hva kan Stiftelsen Fyrlykta bidra med:

Dersom din barneverntjeneste ønsker å etablere kulturformidling som metodikk, så stiller vi gjerne som veivisere og veiledere.

Dersom din barneverntjeneste ønsker bistand er det bare til å ringe, eller sende en henvendelse.

 

Kontaktpersoner:

Elisabeth Rundtom, Mobil 917 28 206 elisabeth.rundtom@fyrlykta.no 

Stine Bugge, fagkonsulent, Stor-Oslo. Tlf: 928 66 668 stine.bugge@fyrlykta.no

Ann Iren Jessen, regionleder, Vest. Tlf: 934 91 949 ann.iren.jessen@fyrlykta.no