Barnevern

Den ideelle mulighet for barn og familier

Fyrlykta skreddersyr tiltak for barneverntjenester i alle deler av en barnevernsak. I tillegg tilbys kompetanseutvikling og veiledning for ansatte innenfor barnevernfeltet 

Fyrlykta tilbyr følgende:

Undersøkelse

Stiftelsen Fyrlykta bistår barneverntjenester med gjennomføring av undersøkelser etter Barnevernloven § 2-2. Dette gjøres i tett samarbeid med barnevernleder og i henhold til gjeldende retningslinjer om myndighetsutøvelse.

Fyrlyktas medarbeidere har blant annet lang erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Vi kan bistå i undersøkelser av barns omsorgssituasjon og er opplært i blant annet Kvello-modellen, TBO og tilknytningspsykologi. 

Saksbehandling foregår i tett samarbeid med den kommunale barneverntjenesten slik at retningslinjer overholdes.

Fyrlyktas medarbeidere har lang erfaring med å arbeide i akutte kriser. Vi kan bistå ved akutte hendelser på ulike måter, fra praktisk arbeid og hjelpetiltak i hjemmet, til stabile og gode beredskapshjem og familieplasseringer 

Fyrlyktas har klinikere innen familieterapi, sped- og småbarn og psykisk helse. Disse kan bidra med kartlegging av barn og deres familier for at barneverntjenesten skal finne rett hjelp og god støtte videre. 

Eksempel på kartlegginger: 

ASQ     ASQ/SE    CareIndex    EPDS    

WMCI-basert intervju, både for fosterforeldre og biologiske foreldre    

I noen tilfeller må barneverntjenesten sikre barnas trygghet mens undersøkelsen pågår. Fyrlykta kan bistå  med nødvendige tiltak inn i hjemmet i denne perioden.

Hjelpetiltak

Stiftelsen Fyrlykta bistår barneverntjenester ved å skreddersy tiltak etter den enkelte families behov.

Fyrlykta tilpasser råd og veiledning i den enkelte sak i samarbeid med familien og barneverntjenesten. Fyrlyktas medarbeidere har bred erfaring på ulike spesialistområder.  Slik sikres dybdekunnskap i det enkelte oppdrag.

COS-P
Circle of Security-Parenting er et anerkjent veiledningsprogram basert på tilknytningspsykologi. Omsorgsgiver får veiledning i å forstå og møte barnet på en utviklingsfremmende måte, samt legge tilrette for at barnet skal få en trygg tilknytningsstrategi. Alle Fyrlyktas medarbeidere er sertifiserte veiledere i COS-P og tiltaket tilbys individuelt eller i grupper over hele landet.

ICDP
International Child Development Programme er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. 

PMTO
Parent Management Training Oregon er en evidensbasert behandlingsmetode som tar utgangspunkt i at vi mennesker lærer gjennom sosialt samspill. Familien får hjelp til å gjenkjenne negative samspillsmønstre, både hvordan de har oppstått og opprettholdes. Veilederen vil så hjelpe familien med å redusere eller stoppe denne måten å være sammen på, slik at alle får det bedre. 

Emosjonsfokusert ferdighetstrening
EFST har som mål å støtte omsorgsgivere til å være  aktive agenter som reparerer og hjelper barn med deres symptomer – enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, etc.

Omsorgsgiverne vil også styrkes i å veilede barna slik at de håndterer stress, følelser og emosjonelle smerte lettere. 

For sped- og småbarn

Sped- og småbarnsalderen er en alder hvor barnet har en forrykende utvikling, men også er mest sårbare. De er ofte prisgitt omsorgsgivere som av ulike grunner trenger hjelp til å forstå og endre seg for å støtte barnet best mulig. Fyrlykta har klinikere med sped- og småbarn som spesialfelt som er klare for tidlig innsats!

Barn 6-12
Barna i denne aldersgruppen kan ha utfordringer som begynner å bli vanskelig for voksne å håndtere. Fyrlyktas medarbeidere har lang og bred erfaring, og sammen vil vi skreddersy tiltak utfra barnet og familiens behov slik at en nødvendig endring blir gjort.

Ungdom
Tiden når kaoset slår til! En ungdomshjerne går gjennom store omstruktureringer. For noen går det greit, andre trenger mer støtte og viser seg mer sårbare. Fyrlyktas medarbeidere jobber direkte med ungdom og med familien og nettverket rundt. Vi har lang erfaring med slikt arbeid gjennom institusjon, barneverntjenesten og BUP.

Ettervern
Det er ikke alle som er klare for voksenlivet fullt og heltpå 18-årsdagen. Fyrlykta arbeider med ettervern, både praktisk, emosjonelt og gjerne gjennom psykoedukasjon slik at ungdommen lærer seg å leve godt med alle sine muligheter.

For sped- og småbarn
Sped- og småbarnsalderen er en alder hvor barnet har en forrykende utvikling, men også er mest sårbare. De er prisgitt omsorgsgivere som av ulike grunner trenger støtte i denne perioden. Fyrlykta har klinikere med sped- og småbarn som spesialfelt som er klare for tidlig innsats.

Barn 6-12

Barna i denne aldersgruppen kan ha utfordringer som begynner å bli vanskelig for voksne å håndtere. Fyrlyktas medarbeidere har lang og bred erfaring, og sammen vil vi skreddersy utviklingsstøttende tiltak utfri barnets og familiens behov.

Ungdom

En ungdoms hjerne går gjennom store omstruktureringer. For noen går det greit, andre trenger mer støtte og viser seg mer sårbare. Fyrlyktas medarbeidere jobber direkte med ungdom, familien og nettverket rundt. Våre medarbeidere har lang erfaring med dette fra institusjon, barneverntjeneste og BUP.

Ettervern
Fyrlykta tilbyr ettervern, både praktisk, emosjonelt og gjennom psykoedukasjon. Målet er selvstendighetstrening og at ungdom skal kjenne sine muligheter. Fyrlykta har også botiltak til ungdom i ettervern: Inn med ungdommen.

Fyrlykta har barnet i sentrum og målet er alltid barnets beste. Familie og nettverk er en stor del av barnets identitet og legger mye av grunnlaget for barnets fungering. Med bakgrunn i dette har Fyrlykta stort fokus på systemisk arbeid med barn og unge. Vi tilbyr blant annet nettverksmøter, organiserer og bistår med lokaler til familietreff og arbeider med systemet rundt barna for at barna og familien skal få en god hverdag.  

Fyrlykta tilbyr erfarne familieterapeuter som har fokus på relasjoner og systemisk tenkning. Barn, ungdom og familien har sin egen identitet, målsetting, kultur og verdi. Målet er å skape et felles fokus på samspill mellom de ulike elementer i systemet uten at fokus på symptomer tar over. Familieterapi vil ofte være et godt alternativ for mange som opplever å ha et dysfunksjonelt samspillsmønster.

For å sikre treffsikkerheten på hjelpetiltakene, samt kunne måle fremgangen, tilbyr Fyrlyktas klinikere kartlegging for familier med hjelpetiltak. 

Fyrlykta tilbyr avlastning for barn og ungdom i Fyrlyktafamilier. 

Noen familier har store utfordringer uten at det anses som det beste for barnet å flytte til ny omsorgsbase. Fyrlykta har vertsfamilier som kan ta i mot hele familien i en leilighet tilknyttet vertsfamiliens hjem. Vertsfamilien vil være tilgjengelig med støtte når barnet og foreldrene har behov for det. Fyrlyktas fagkonsulenter vil arbeide med endringstiltak i samarbeid med barneverntjenesten. 

«Inn med ungdommen» kan være både plasseringstiltak, hjelpetiltak og ettervernstiltak. Noen ungdommer ønsker ikke å flytte inn i et fosterhjem når de selv nærmer seg 18 år. I tiltaket «Inn med ungdommen» flytter ungdommen inn i en hybel eller leilighet tilknyttet en vertsfamilie. Ungdommen får støtte fra vertsfamilien i hverdagen. Fyrlyktas fagkonsulenter bistår med oppfølging og veiledning med mål om en selvstendig voksentilværelse. 

Forsterkningstiltak til kommunale fosterhjem

Stiftelsen Fyrlykta har lang og bred erfaring fra fosterhjemsarbeid og kan tilby følgende forsterkningstiltak til kommunale fosterhjem:

Fyrlyktas fagkonsulenter har tverrfaglig og lang erfaring med veiledning i fosterhjem. Veiledningen baseres hovedsakelig på utviklingspsykologi, nevropsykologi, traumebasert ivaretakelse og tilknytningsteori. I tett samarbeid med barneverntjenesten styrker Fyrlykta fosterforeldrenes omsorgskompetanse tilpasset barnets behov.

Fagkonsulentene er fleksible og skreddersyr veiledningstilbudet etter barnevernstjenestens føringer og familiens behov.  

Fyrlykta tilbyr døgnbemannet vakttelefon som fosterforeldrene kan benytte ved behov. 

Fyrlykta jobber miljøterapeutisk med barn og ungdom. Fagkonsulentene bistår som brobyggere mellom systemer med mål om å jobbe på lag med barn og ungdom. 

I hht. Bvl. § 8-3 er barneverntjenesten pålagt å følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse, både for å bedre omsorgskompetanse og sikre så god samværskompetanse som mulig. Foreldre kan være ukomfortable med å motta oppfølging fra barnevern og familievern.

Fyrlykta bistår foreldre som ikke har daglig omsorg for sine barn gjennom sorgbearbeiding, psykoedukasjon og veiledning. Målet er at foreldrene skal få utvikle og vise sitt potensiale til å være mamma og pappa på avstand. 

Fyrlykta tilbyr avlastningstiltak til barn i fosterhjem.

Fyrlykta har lang erfaring og god faglig kompetanse om samvær. Fyrlykta kan tilby kursing, samværsutredning, tilsyn og eventuelt stille lokaler til disposisjon. 

Fyrlykta tilbyr også veiledet samværsanalyse. Saksbehandlere vil få veiledning i analyse og strukturering av informasjon knyttet til samværsomfang. 

Samværsanalyse kan kartlegge: 

– Barnets samværskapasitet og tiltak som kan iverksettes for å styrke denne.  

– Foreldres samværskompetanse og tiltak for å styrke denne. 

– Fosterhjemmets arbeid i forbindelse med samvær og tiltak for å øke samværskvaliteten. 

Fosterforeldre, biologiske foreldre og barneverntjenesten skal sammen utgjøre foreldreskapet til barn i fosterhjem. Barnet er avhengig av at dette trepartsforeldreskapet fungerer godt, slik at barnet kan ha fokus på sine utviklingsoppgaver.

Fyrlykta tilbyr forsterkningstiltak der ivaretakelse av biologiske foreldre, samvær, veiledning av fosterforeldre, miljøterapeutiske tiltak og arbeid med øvrige instanser gjennomføres i tett samarbeid med barneverntjenesten.

Tilbudet skreddersys.

Omsorgsbaser i Fyrlyktafamilier

Fyrlykta tilbyr omsorgsbaser som imøtekommer ulike behov hos barn, unge og deres familier.

Fyrlykta klarstiller, kvalitetssikrer og formidler fosterhjem på forespørsel fra kommuner eller Bufetat. 

Fyrlykta har pr. i dag ledige hjem i alle regioner og tar i mot henvendelser både fra kommuner og Bufetat. 

Fyrlykta klarstiller, kvalitetssikrer og formidler beredskapshjem på forespørsel fra Bufetat og kommuner. 
Noen familier har store utfordringer uten at det anses som det beste for barnet å flytte til ny omsorgsbase. Fyrlykta har vertsfamilier som kan ta i mot hele familien i en leilighet tilknyttet vertsfamiliens hjem. Vertsfamilien vil være tilgjengelig med støtte når barnet og foreldrene har behov for det. Fyrlyktas fagkonsulenter vil arbeide med endringstiltak i samarbeid med barneverntjenesten.
«Inn med ungdommen» kan være både plasseringstiltak, hjelpetiltak og ettervernstiltak. Noen ungdommer ønsker ikke å flytte inn i et fosterhjem når de selv nærmer seg 18 år. I tiltaket «Inn med ungdommen» flytter ungdommen inn i en hybel eller leilighet tilknyttet en vertsfamilie. Ungdommen får støtte fra vertsfamilien i hverdagen. Fyrlyktas fagkonsulenter bistår med oppfølging og veiledning med mål om en selvstendig voksentilværelse.

Kompetanseutvikling og veiledning for ansatte

Fyrlykta har bred kompetanse innenfor barnevernfeltet og forsøker å bistå med det barneverntjenester til enhver tid har behov for.

Barneverntjenestens ansatte har en spennende og hektisk arbeidshverdag. Dette kan samtidig oppleves som svært krevende. Det er nødvendig med fokus på den enkelte hjelper, enten det gjelder veiledning i sak, containing, sekundærtraumatisering, sekundærvitalisering eller fordypning i ulike tema. 

Mange i Fyrlykta har  lang erfaring fra arbeid i kommunal barneverntjeneste. Vi kan tilby veiledning med klinikere, familieterapeuter, ledere med lang erfaring fra offentlig og privat sektor, sexolog,  FO-godkjente veiledere og andre med spesialkompetanse. 

Fyrlykta bistår i valget av veileder: 

– Prosessveiledning individuelt eller i gruppe

– Saksveiledning individuelt eller i gruppe

– Veiledning til nyansatte individuelt eller i gruppe

– Oppbygging av team

– Ansatte kan få veiledningstimene godkjent i fremtidig klinisk løp. 

Vi har lokaler i hele landet som er velegnet for veiledning. Lett bevertning kan tilbys.  

Når du er ivaretatt, kan du ivareta. 

– Samvær

– Seksualitet

– Fra atferdsregulering til reguleringsstøtte

– Barns tilknytning og traumer

– Emosjonsfokusert ferdighetstrening

– Barne- og ungdomspsykiatri

– Terapeutisk mestring av voldsproblematikk

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Jørgen Fredheim
Daglig leder

950 60 752
jorgen@fyrlykta.no